Onderzoek ter ondersteuning

Er lopen veel onderzoeksprogramma’s naar de Europese aal. Deze onderzoeken richten zich op verschillende gebieden van de aal, zowel de kunstmatige voorplanting, bedreigingen en glasaalintrek, als aalbeheer en aalvisserij en -kweek. Deze projecten worden uit de sector of met Nederlands of Europees geld gefinancierd. Een aantal voorbeelden van lopend onderzoek:

Decentraal Aalbeheer door Kennis (DAK)

In Friesland is de afgelopen vijf jaar een pilot uitgevoerd met ‘decentraal aalbeheer’. Een vorm van beheer die rekening houdt met de kenmerken van een bepaald gebied waar de aal leeft. Vanwege gebleken succes creëerde het ministerie van LNV de mogelijkheid om deze vorm van beheer ook elders in Nederland toe te passen. Hoe dat eruit zou moeten zien en wat daarvan de consequenties zouden kunnen zijn voor de aalstand en de beroepsvisserij, maakt deel uit van het onderzoekswerk in dit nieuwe project.
Waterbeheerders, beroepsvissers, sportvissers en wetenschappers onderzoeken de voorwaarden in vier representatieve watergebieden waar aal voorkomt. Zij willen vaststellen welke opties er zijn voor duurzaam aalbeheer. Het gaat in eerste instantie om de gebieden Markiezaatsmeer, Vinkeveense plassen, de Suderpolder bij Franeker en de Polder Westzaan.

Eelric: eel reprodution innovation centre

Het Eelric is een samenwerking van DUPAN met Wageningen University & Research (WUR). Binnen het Eelric wordt onderzoek gedaan naar de reproductie van aal in gevangenschap. Het Eelric is een internationaal platform van universiteiten en onderzoeksinstellingen, voor samenwerking en het delen van kennis en ervaringen.

Monitoring Den Oever

Sinds 1938 wordt de intrek van glasaal gemeten bij de spuisluizen van Den Oever. Toen nog door Rijkswaterstaat, tegenwoordig door Wageningen Marine Research. Vanaf de 70’er jaren heeft dergelijke monitoring zich uitgebreid naar tien andere plekken in Nederland. Gegevens over aantallen glasaaltjes die Nederland intrekken zijn van groot belang om de ontwikkeling van aalpopulatie te kunnen volgen.

Good Fish Foundation

De Good Fish Foundation heeft diverse literatuurstudies geïnitieerd, onderzoek naar illegale handel en een evaluatie van de EU-Aalregulering.

RAVON

Stichting RAVON is de Nederlandse kennisorganisatie voor de bescherming en instandhouding van reptielen, vissen en amfibieën en hun leefgebieden. RAVON heeft samen met vele projectpartners een uitgebreid, door vrijwilligers uitgevoerd, monitoringsprogramma opgezet om de glasaalintrek op verschillende locaties in Nederland te meten. Met die metingen wil RAVON inzichtelijk maken waar glasalen zich ophopen en waar migratiemaatregelen nodig zijn.
Naast het meten van aantallen onderzoekt RAVON ook vismigratievoorzieningen op efficiëntie. Voor glasaal gebeurt dat met een merk-terugvangstopzet, zowel voor als achter een knelpunt. Daarmee wordt duidelijk hoe groot het aanbod van glasaal is en welk deel van een passage gebruik weet te maken. Ook komende jaren gaat RAVON op meerdere locaties de passagecheck uitvoeren, om met die informatie toe te werken naar beter functionerende vispassages voor paling.

World Fish Migration Foundation

Doet onderzoek naar vispassages om de mogelijkheden voor trekvissen te verbeteren.

TRAFFIC

Een internationale NGO, die zich ten doel stelt het voorkomen dat handel in wilde planten en dieren een bedreiging voor de natuur is. Daarom brengen ze handelsstromen in kaart en brengen daar rapporten over uit. Zo hebben onderzoek gedaan naar glasaalhandel in Azië.

Sustainable Eel Group

Internationale NGO van wetenschappers, natuurorganisaties en sector, sinds 2010 gevestigd in Londen. Voert natuurherstelprojecten uit, zoals vispassages en speciale aal-ladders. Doet sinds 2015 onderzoek naar illegale handel in glasaal. Ontwikkelt een standaard voor volledige transparante vangst, handel en verwerking van aal.